රැකියා 100ක් -100 jobs From LEORA solutions –

LEORA jobs

කුඩා ව්‍යාපාරයක් ලෙස ආරම්භ කරන ලද LEORA solutions අප ආයතනය ටිකෙන් ටික පාරිභෝගික හදවත් දිනාගැනීමෙන් යන අවධියක පාරිභෝගිකයන් හට විවිධාකාරයේ solutions ලබාදීමට අපි කටයුතු කරමින් සිටී .මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටක රැකියා විරහිත බවෙන් යුත් තරුණ පරපුර සඳහා අපට හැකි අයුරින් නව රැකියා උත්පාදනය කිරීම ද අපගේ එකදු අරමුණකි .එම නව රැකියා ව්‍යාපෘති අතරේ …

රැකියා 100ක් -100 jobs From LEORA solutions – Read More »