කෙටි පණිවිඩ සේවාව | send sms to customers

sms solutions

ව්‍යාපාරයක් කරන සියලු දෙනාට තමන්ගේ පාරිභෝගිකයන් හට කෙටි පණිවිඩ මගින් දැනුවත් කිරීම් සුභ පැතුම් වැනි දේ සඳහා යොදාගත හැකි එස් එම් එස් සේවාව LEORA SOLUTIONS ආයතන විසින් අද දින සිට ලබා ගත හැකි බව දන්වා සිටිමු .තවද මෙමගින් ආයතනයෙන් නාමයෙන්ම කෙටි පණිවිඩ තමන්ගේ පාරිභෝගියන් හට ඉක්මනින් යැවීමේ හැකියාව ද පවතිනවා .

We would like to inform you that from today onwards, LEORA solutions will be able to provide SMS to all its customers, such as SMS Awareness and Greetings. 

Call us on : 0775 126 000 | 0113 124 000

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish